Algemene verkoopvoorwaarden

  1. Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar.  Het verlenen van betalingstermijnen of de uitwisseling doet geen afbreuk aan de toepassing van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Alle kosten en tasksen zijn steeds voor rekening van de klant.
  2.  Elke factuur van Hotel Van Der Valk Liège Congrès wordt beschouwd als definitief door de klant indien ze niet per gemotiveerde aangetekende brief betwist wordt binnen de acht dagen na datum van factuur.
  3.  In geval van een onbetaalde factuur op vervaldatum (invoice due’), zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder aanmaning worden vermeerderd met 15% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 100 EUR als forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zal een interest van 1% per maand vanaf 15 dagen na vervaldag geteld worden.
  4.  Iedere betwisting in verband met deze factuur valt onder de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement van Luik en van de Vrederechter van Luik.